Inventarisatie vogels Hoenderbosch

In 2017 heeft een klein groepje van IVN-vogelwerkgroepleden het Hoenderbosch geinventariseerd op vogels volgens de richtlijnen van SOVON BMP-A (Broedvogel Monitoring Project alle vogels). Tijdens ruim 15 bezoeken , hoofdzakelijk ‘s morgens vroeg, zijn de waargenomen vogels genoteerd en later verwerkt. Het plan is om dit onderzoek over twee jaar te herhalen.
Waargenomen:
Wilde Eend, Buizerd. Torenvalk, Fazant, Meerkoet, Holenduif, Houtduif, Koekoek, Steenuil, Groene Specht, Grote Bonte Specht, Middelste Bonte Specht, Witte Kwikstaart, Winterkoning, Heggenmus, Roodborst, Roodborsttapuit, Merel, Zanglijster, Grote Lijster, Bosrietzanger, Grasmus, Tuinfluiter, Zwartkop, Tjiftjaf, Fitis, Goudhaan, Staartmees, Glanskop, Matkop, Pimpelmees, Koolmees, Boomklever, Boomkruiper, Ekster, Zwarte Kraai, Spreeuw, Vink en Putter.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.